Дейности

 • Оценка на рискови фактори-комплексна оценка на работната среда, съгл Наредба №5/99г.
 • Организиране и провеждане на измервания на факторите на работната среда.
 • Изграждане на вътрешно фирмена политика за осигуряване на безопасни условия на труд.
 • Изготвяне на цялостна документация,свързана с инструктажната дейност.
 • Изготвяне на инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения.
 • Изготвяне на правилници по здравословни и безопасни условия на трудг.
 • Защита на работодателя от професионални заболявания и свързаните с тях съдебни искове-подбор на кадрите при постъпване на работа.Създаване на правен документ за всеки работещ.
 • Изготвяне на документи с правен характер за защита на работодателя при необходимост от преместване на друга работа/работно място на работник или служител със здравни проблеми.
 • Анализи на здравното състояние на персонала с цел снижаване процента на загубените дни поради болести и намаляване икономическите загуби на фирмата.
 • Своевременно откриване на потенциални за професионално заболяване лица и насочването им към подходящи работни места.
 • Разработване на физиологични режими на труд и почивка при ръчна работа с тежести, работа на конвейри и работа с високо нервно-психично и нервно-сензорно напрежение.
 • Организиране и провеждане на място на периодичните медицински прегледи, със специалисти от военномедицинска академия.
 • Изготвяне на електронни здравни досиета.
 • Oбучения на комитети и групи по условия на труд, съгл.Наредба №4/98г.
 • Обучение на работещите по първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 • Обучение на координатори в строителството.
 • Специализирана помощ на КУТ и ГУТ.
 • Обучение на длъжностните лица по БЗР,работодатели и лица,извършващи инструктажи на работното място,съгл.Наредба№РД-07-2/2009г.
 • Програми по промоция на здравето.
 • По нормативна база свързани с подбор на персонала.
 • По отношение на колективни и лични предпазни средства.
 • По отношение представящи одити включително по ИСО системи
 • По отношение на трудоустрояване
 • Създаване на цялостна документация,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Индивидуална информация и консултации на всеки работещ по проблемите на здравословното състояние и условията на труд.
 • Изготвяне на длъжностни характеристики.
 • Изготвяне на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Защита и контрол при настъпили трудови злополуки.
 • Представяне на фирмата при одити касаещи здравето и безопасността.
 • Представяне пред органите на Инспекцията по труда.
 • Антистрес програми.
 • Предпътни медицински прегледи