Дейности

  • Оценка на рискови фактори-комплексна оценка на работната среда, съгл Наредба №5/99г.
  • Организиране и провеждане на измервания на факторите на работната среда.
  • Изграждане на вътрешно фирмена политика за осигуряване на безопасни условия на труд.
  • Изготвяне на цялостна документация,свързана с инструктажната дейност.
  • Изготвяне на инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения.
  • Изготвяне на правилници по здравословни и безопасни условия на трудг.
  • Защита на работодателя от професионални заболявания и свързаните с тях съдебни искове-подбор на кадрите при постъпване на работа.Създаване на правен документ за всеки работещ.
  • Изготвяне на документи с правен характер за защита на работодателя при необходимост от преместване на друга работа/работно място на работник или служител със здравни проблеми.
  • Анализи на здравното състояние на персонала с цел снижаване процента на загубените дни поради болести и намаляване икономическите загуби на фирмата.
  • Своевременно откриване на потенциални за професионално заболяване лица и насочването им към подходящи работни места.
  • Разработване на физиологични режими на труд и почивка при ръчна работа с тежести, работа на конвейри и работа с високо нервно-психично и нервно-сензорно напрежение.
  • Организиране и провеждане на място на периодичните медицински прегледи, със специалисти от военномедицинска академия.
  • Изготвяне на електронни здравни досиета.
  • Oбучения на комитети и групи по условия на труд, съгл.Наредба №4/98г.
  • Обучение на работещите по първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
  • Обучение на координатори в строителството.
  • Специализирана помощ на КУТ и ГУТ.
  • Обучение на длъжностните лица по БЗР,работодатели и лица,извършващи инструктажи на работното място,съгл.Наредба№РД-07-2/2009г.
  • Програми по промоция на здравето.
  • По нормативна база свързани с подбор на персонала.
  • По отношение на колективни и лични предпазни средства.
  • По отношение представящи одити включително по ИСО системи
  • По отношение на трудоустрояване
  • Създаване на цялостна документация,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  • Индивидуална информация и консултации на всеки работещ по проблемите на здравословното състояние и условията на труд.
  • Изготвяне на длъжностни характеристики.
  • Изготвяне на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  • Защита и контрол при настъпили трудови злополуки.
  • Представяне на фирмата при одити касаещи здравето и безопасността.
  • Представяне пред органите на Инспекцията по труда.
  • Антистрес програми.
  • Предпътни медицински прегледи