ОЦЕНКА РИСКА НА РАБОТНОТО МЯСТО И РАБОТНИЯ ПРОЦЕС
ПДФПечатЕ-мейл
  • Оценка на рискови фактори-комплексна оценка на работната среда, съгл Наредба №5/99г.
  • Организиране и провеждане на измервания на факторите на работната среда
  • Изграждане на вътрешно фирмена политика за осигуряване на безопасни условия на труд
  • Изготвяне на цялостна документация,свързана с инструктажната дейност.
  • Изготвяне на инструкции за безопасна работа с машини и съоръжения
  • Изготвяне на правилници по здравословни и безопасни условия на труд.